Regulamin Sklepu FarrowDesign

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem farrowdesign.pl jest firma FarrowDesign Kinga Szczypior z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 59 m 25, 01-737 
e-mail: [email protected]

SŁOWNICZEK


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem farrowdesign.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie.
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego - zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę pod wskazany adres.
Dostawa - rodzaj usługi przewozowej i kosztu, wymieniona w polityce cenowej.
Termin realizacji - czas od momentu złożenia zamówienia do jego wysyłki.

Dowód zakupu - dokument potwierdzający sprzedaż, np. faktura, rachunek, paragon.
Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy
Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
Kupujący - zamawiający - osoba, która zamówi towar znajdujący się na stronie Sklepu.
Sprzedający - FarrowDesign Kinga Szczypior ., ul.Elbląska 59 m 25, 01-737,
NIP  5252413129, REGON 360446620.
Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki
Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/ aktywny adres e-mail.
Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

    komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklep nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu można dokonać poprzez logowanie jednorazowe Jako Gość podając następujące dane (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail) lub zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
8. W sklepie internetowym sprzedawane są wyłącznie oryginalne towary marki FarrowDesign.
9. Podczas składania zamówienia klient może skorzystać z dodatkowych rabatów za pomocą kodu promocyjnego. Jednorazowo klient może skorzystać tylko z jedno kodu.
10. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów.
11. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Jeżeli jesteś zainteresowany wysyłką produktów za granicę, wyślij zapytanie na adres [email protected], by ustalić ewentualny proces zamówienia.
12. Wykorzystywanie (w tym kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie) w całości lub w części zdjęć, grafik, bannerów oraz wszelki tekstów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego farrowdesign.pl bez naszej zgody jest zabronione.

§ 2 Rejestracja


1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
2. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na [email protected] z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
5. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep swoich danych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
6. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Sklepu.
7. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja zamówień


1. Zamówienia można składać przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu na stronie farrowdesign.pl. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są następnego dnia roboczego.
2. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówione produkty wysyłane są w ciągu 2 -3 dni roboczych, jednakże z uwagi na dużą liczbę zamówień w grudniu, okres ten może zostać wydłużony o kolejne kilka dni w okresie świąt Bożego Narodzenia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane przez firmy kurierskie oraz błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie zakupu – Jako Gość lub w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.
5. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar dostarczany jest na miejsce wskazane w formularzu zamówienia.
6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy. Koszt transportu to 15zł.
7. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i niemożności zdobycia go na czas, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia dalszych losów zamówienia. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:

anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyżej wskazanych sposobów realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji co do realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie.

8. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu.
9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
    dla zamówień płatnych przelewem, kartą płatniczą lub online - w momencie wpłynięcia przelewu opłacającego zamówienie na konto bankowe Sklepu:

Bank Inteligo
ul. Elbląska 59 m 25, 01-737 Warszawa
nr rachunku: 97 1020 5558 0000 8402 3082 8004
10. W momencie wyboru opcji płatność przelewem, kartą płatniczą lub online Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.
11. Autoryzacji płatności online i kartą płatniczą dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online Dotpay. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.
12. Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą płatniczą są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego FarrowDesign.
13. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura imienna  z wyszczególnioną nazwą towaru, ceną. W przypadku żądania otrzymania paragonu należy w polu komentarz do zamówienia w zakładce potwierdzenie zamówienia dodać informację o chęci otrzymania paragonu .
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności bez podania numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego, poprzez który można skontaktować się z Zamawiającym.
15. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien ją odpakować w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu i czy nie nastąpiły uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń i odmówić przyjęcia przesyłki. W przypadku gdy protokół uszkodzeń nie został sporządzony przyjmuje się, że przesyłka nie była uszkodzona i została dostarczona Klientowi w stanie kompletnym.

§ 4 Polityka cenowa


1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy. Koszt transportu w kwocie 15 zł doliczany jest do zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy


1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana zamówienia jest możliwa wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub inny wskazany w potwierdzeniu otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta.
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny tylko w przypadku zakupu towarów niespersonalizowanych. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

 od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
 od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć drogą mailową na adres [email protected] lub inny wskazany w potwierdzeniu otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta lub drogą pocztową na adres Dział zwrotów e-sklepFarrowDesign Kinga szczypior ul. Elbląska 59 m 25 01-737 Warszawa,; oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi formularz 1 do Regulaminu). Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy rejestracji lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cech lub funkcjonowania.
7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Konsument, który dokonuje wymiany produktu ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
9. Konsument może dokonać wymiany produktu niespersonalizowanego zakupionego w sklepie internetowym w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny. Sprzedający gwarantuje przeprowadzenie procesu wymiany pod warunkiem dostępności wskazanego produktu w ofercie. Produkt podlega wymianie pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania, posiada oryginalne metki i oznaczenia oraz dołączono do niego oryginalny dowód sprzedaży. Wymiana zakupionego produktu dokonywana jest bezpłatnie. W przypadku, gdy wartość produktu wybranego w zamian za zwracany jest większa, Konsument dopłaca wartość różnicy. W przypadku, gdy wartość produktu wybranego w zamian za zwracany jest mniejsza, wartość różnicy Konsument otrzyma w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy.
10. W celu wymiany towaru Konsument powinien złożyć oświadczenie na formularzui wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected], w terminie wskazanym w ust. 9 zdanie pierwsze powyżej.
11. Konsument, który realizuje prawo do odstąpienia od umowy lub dokonuje wymiany produktu niespersonalizowanego, o czym mowa w ust. 2 i ust. 9 powyżej, odsyła towar we własnym zakresie.
   Przesyłka musi być zapakowana oraz zabezpieczona w sposób chroniący przed uszkodzeniem w czasie transportu, w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz.
12. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 6 Zwrot należności Klientom


1. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci dokonaną przez niego płatność.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..
3. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta).
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedającemu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na konto wskazane przez Klienta, jeżeli taki sposób płatności nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztami.

§ 7 Reklamacje


1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć objęty reklamacją produkt lub produkty do Sprzedającego na adres: Dział Reklamacji - e-sklep FarrowDesign Kinga Szczypior ul. Elbląska 59 m 25, 01-737 Warszawa.
3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).
4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.

§ 8 Warunki rękojmi


1. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi Klient może:

    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
12. Roszczenie o  wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem miesiąca, licząc od dnia stwierdzenia wady. W powyższym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy.


§ 11 Dane osobowe


1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego, tj. FarrowDesign Kinga Szczypior ul. Elbląska 59 m 25, 01-737 Warszawa , NIP 5252413129, REGON  360446620.
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 12 Postanowienia końcowe


1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
9. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności ewentualne spory powstałe między Klientem (niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
11. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
12. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2018 roku.